shahrvand.com
فرمانده کشتار معترضان اعتراضات اخیر در ایران کیست؟ - شهروند
نکته مهم در مورد غیب پرور این است که او جدای از نقشی که در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران دارد، در سوریه نیز به عنوان یک عامل اصلی