shahrvand.com
مفهوم گذار از کیفیتی به کیفیتی دیگر/عباس شکری - شهروند
حرکت از جایی به ‌جای دیگر که در عرف آن را «سفر» می‌خوانندش، یکی از بهترین راه‌ها برای شناخت «خویش» است. باید کره خاکی را زیر پا گذاشت