shahrvand.com
پشتیبانی روزنامه نگاران از"بیانیه تکمیلی" ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور - شهروند
ما ضمن اعتراض به دستگیری تعدادی از امضاء کنندگان بیانیه ها، خواستار آزادی این عزیزان و آزادی بدون قید و شرط ...همه زندانیان