shahrvand.com
پانزده، بعدش شانزده!/میرزاتقی خان - شهروند
همین روزهاست که یکی از مسئولان بیاد توی تلویزیون و بگه اینهائی که یکی یکی دارن میان توی تلویزیون و اعلام می کنن من نفرپانزدهم