shahrvand.com
واگویه «من» با «خودم»/ عباس شکری - شهروند
دوست من. هر واژه بار معنایی ویژه ‌ای دارد. واژه گاه هیچ است و گاه همه ‌چیز. بنابراین زمانی واژه بی‌مناسبت است و وقتی دیگر مناسب.