shahrvand.com
وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی- حسین رستگار/4 - شهروند
اطلاعات در مورد آقای حسین رستگار نامدار"فرزند میرزا مسیح طالقانی" از طریق دو فرم الکترونیکی توسط افرادی آشنا با ایشان به بنیاد برومند