shahrvand.com
فیس بوک در اعماق/(نمایشنامه)/ هایده ترابی - شهروند
صحنه: تمثالها و نقوشی بر دیواره ها می درخشند. سطرهائی از نوشتارهائی در حاشیه دیده می شوند. عکسی از فردی در مرکز میدانچه بر دیواره ای قرار دارد.