shahrvand.com
بازسازی اندام های صدمه دیده/ دکتر خسرو نیستانی - شهروند
بیماری قلبی عروقی یکی از بزرگترین علل مرگ و میر جهانی است و در هر سال 18میلیون نفر با این بیماری می میرند و 85درصد این مرگ