shahrvand.com
فراخوان برای آزادی زندانیان گروه 14 نفر، و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی - شهروند
رژیم جمهوری اسلامی تعدادی ازتهیه کنندگان بیانیه ها و فعالان گروه های 14 نفر را، که خواستار" گذر و عبور کامل از جمهوری اسلامی" شده اند