shahrvand.com
محمد رسول‌اف و طغیان علیه کتمان/عرفان ثابتی - شهروند
گزارش‌های بعضی از رسانه‌های رسمی ایران حاکی از آن بود که گویی سفیر لهستان برنده نوبل ادبیات را «وام‌دار» ....فرهنگ ایرانی- اسلامی