shahrvand.com
شعر/ فرزانه قوامی - شهروند
فرزانه قوامی؛ دانش آموخته ی زبان و ادبیات فارسی آثار منتشر شده: - گفته بودم من از نسل شهرزاد های