shahrvand.com
نقدی بر سخنرانی دکتر الهیار کنگرلو تحت عنوان رابطه علم و دموکراسی/دکتر عزت مصلی نژاد - شهروند
دکتر الهیارکنگرلو مؤسس پروژه ی ققنوس در نخستین نشست ققنوس از بسیاری چیزها سخن گفته است که می توان نسبت به هر نکته اش