shahrvand.com
فیلم سینمایی "شهر سوخته" آماده نمایش شد - شهروند
این فیلم درباره شهر شگفت انگیز "شهر سوخته" زابل است. شهری که یکی از بلندترین تمدن های دوران سپیده دم تاریخ را داشته است و