shahrvand.com
چه چیزی سبب تغییر عقیده می‌شود؟/ برگردان: عرفان ثابتی - شهروند
از زمانی که من، همراه با ۱۷.۴ میلیون بریتانیایی دیگر، به خروج از اتحادیه ‌ی اروپا رأی مثبت دادم، حدود سه سال می‌گذرد. امروز می‌خواهم اقرار کنم