shahrvand.com
گفت و گوی اَلن تالمی با ناباکوف/برگردان: عباس شکری - شهروند
نخستین کتاب من که مجموعه شعرهای عاشقانه بود، نه پنجاه که پنجاه‌وسه سال پیش به بازار آمد و هنوز هم نسخه‌های بسیاری از آن در سرزمین مادری ‌ام پنهانی