seyedezatollahrashmi.wordpress.com
اعدام جوانی که در زمان دستگیری 15 ساله بود
به گزارش « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز چهارشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۰ زندانی جهت اجرای حکم اعدام به پای چوبه دار برده شدند که ۸ نفر از آنها به دار آویخته شدند. زندانیان اعدام شده از بندهای ۳،۲ …