seifabadi.com
غلبه بر ترس | شناخت باور های محدود کننده ذهنی | گروه تحقیقاتی سیف
ترس از موانع ذهنی محدود کننده است که در مسیر هدف گذاری مانع ایجاد می کند . با غلبه بر ترس و عبور از باورهای محدود کننده ذهنی، موفقیت در دسترس قرار دارد