seifabadi.com
غلبه بر ناامیدی و دستیابی به خواسته ها در زندگی | گروه تحقیقاتی سیف
برای غلبه بر ناامیدی اول باید شناخت صحیحی از علت یاس و ناامیدی داشت. چه چیز باعث شده تا تاریکی و ناامیدی آینده تان را تحت تاثیر قرار دهد؟