seifabadi.com
ترس از قضاوت دیگران باور محدود کننده ذهنی| گروه تحقیقاتی سیف
یکی از بدترین زجرهایی که به خود می دهید نگرانی بابت طرز نگاه دیگران به خود و ترس از قضاوت دیگران است. عدم اعتماد به نفس منشا اصلی این ترس است.