seci.co.il
תחזיות פורסקאוט ל-2020: צרות גדולות ב- 5G ובשירותי בריאות – SECi
מה-END OF LIFE של חלונות 7, AI בתעשיה ופריסת ה-5G בשנה הקרובה – לאלו איומים תהיה השפעה משמעותית על עולם אבטחת המידע ב-2020 מדי סוף שנה מתכנס עולם הסייבר כדי לנסות ולזהות את האיומים והסיכונים העלולים להתרגש על העולם בשנה החדשה. 50 מגמות איום שונות נבחנו על ידי חוקרי פורסקאוט לקראת ניסוח תחזיות 2020, ומתוכםRead More