seci.co.il
מחקר חדש של IBM: עלייה של 12% בעלות אירועי סייבר – SECi
IBM Security פרסמה את תוצאות המחקר השנתי שהיא עורכת על ההשלכות הפיננסיות של פגיעה בנתוני הארגון. על פי הדו"ח, עלות פריצה לנתונים עלתה ב-12% בחמש השנים האחרונות, ומגיעה כיום ל-3.92 מיליון דולר בממוצע. הוצאות אלו כוללות השפעות רב-שנתיות של הפריצה לנתונים, את הרגולציה המוגברת ואת תהליך ההתמודדות עם המתקפות עצמן. ההשלכות הפיננסיות של פגיעה בנתונים עלולותRead More