scottishmum.com
“A bit o a guddle”
Ah ran ragged aroon me hoose Sortin an ironin fir hoors ye ken Wi a teet at e clock, ah feart mesel Twas time tae gang, an ah wisnae richt deen At plane thit flees up ower me hoose Wouldna wait fir…