satotoshio.net
寒雀
不易(ふえき)こそよし蒼天(そうてん)と寒雀   佐藤俊夫 #kigo #jhaiku #haiku #sae…