saranghaeyosuju.wordpress.com
[221010] Trans ZhouMi Weibo
周觅_SJM: 出发,我要登机咯,和净恩姐 :) ZhouMi_SJM: Dimulai , aku akan naik pesawat, dengan JingEun noona :) 周觅_SJM: 酒店可以看到我家,可是回不去…什么叫远在天边近在眼前… 照片在仁川机场里面的餐厅拍的,奎贤问我:“为什么要拍这里?又不特别”,我回答:“人很特别”哈哈 ZhouMi_SJM: Bisa me…