sarahfburns.com
Plaid Pantry (2010) David Rosenak
Plaid Pantry, oil on plywood, (2010), 9 7/8″ x 10 3/8″, David Rosenak, On View at PAM during 2015