saixiii.com
Router คืออะไร เร้าเตอร์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Network เข้าด้วยกัน - Saixiii
Router คืออะไร ในบทความก่อนเรารู้แล้ว ว่า hub กับ switch คืออะไร ทีนี้เรามาดูว่า router คืออะไร Router คือ อุปกรณ์ network ที่ทำหน้าที่รับส่ง data packet ระหว่างอุปกรณ์ เช่นเดียวกับ hub และ switch โดย Router จะพิเศษตรงที่ใช้งานกับ traffic บน internet โดยข้อมูลปกติจะถูกส่งต่อระหว่าง router ด้วยกันผ่านระบบ network ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายทาง ซึ่ง router สามารถต่อเข้ากับ network ได้หลาย network และจะมีการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า routing table หรือ routing policy ไว้ใช้ในการเลือกเส้นทางที่จะส่งข้อมูลข้าม network ปัจจุบัน router ถูกใช้งานมากใน ที่อยู่อาศัย และ office ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ส่ง…