saixiii.com
Proxy คืออะไร พร็อกซี่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับส่งข้อมูล - Saixiii
Proxy คืออะไร Proxy หรือ proxy server ปกติแล้วคือ server ที่ทำหน้าเป็นเป็นสื่อกลางบน internet ที่รองรับ request มาประมวลผล proxy ทำงานโดยการเชื่อมต่อกับ server แล้วนำ request จากฝั่ง computer ของคุณส่งไปหา proxy server จากนั้นนำไป process แล้วส่งผลลัพธ์กลับมาหาคุณ ในกรณีก็คือการที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเครื่องของคุณกับ computer อื่นๆทั้งหมดบน internet นอกจากนี้ยังถูกใช้ในเรื่องอื่นๆ เช่น กรองข้อมูล website และ ป้องกันหรือปกปิดเว็ปที่ไม่ต้องการ หรือ ไม่เหมาะสม นั้นคือคำตอบว่า proxy คืออะไร ใช้ Proxy ทำอะไร ถ้าคุณต้องการปิดบังตัวตนของคุณบน internet เมื่อนั้นคือคุณอาจต้องใช้ proxy เข้ามาช่วย เพราะมันสามารถปิดบัง IP address จาก คนอื่นบน internet…