saixiii.com
iptables - Linux Command คำสั่งจัดการกรอง ip port ที่เข้ามาใช้งาน - Saixiii
iptables Linux Command – iptables ใช้ในการจัดการกรอง ip port ที่เข้ามาใช้งาน คำสั่ง 1. แสดงข้อมูลการกรอง conncetion $ iptables -L INPUT -n --line-numbers 2. ลบ iptables rule $ iptables -D INPUT 3. เพิ่ม iptables rule $ iptables -I INPUT 2 -s 202.54.1.2 -j DROP โครงสร้างคำสั่ง iptables [-t table] {-A|-C|-D} chain rule-specification ip6tables [-t table] {-A|-C|-D} chain…