saixiii.com
Database SQL - UNION Clause คือ การรวมข้อมูลชนิดเดียวกันทั้ง 2 table - Saixiii
Database SQL – UNION Clause ในบางครั้งฐานข้อมูล หรือ database ของเรา อาจจะมี table ที่เก็บข้อมูลคล้ายๆกัน ผู้ใช้งานอาจต้องการรวมข้อมูลทั้ง 2 table ในรูปแบบ SQL JOIN statement หรือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง column แต่สำหรับข้อมูลที่มี column เหมือนกันกัน รวมถึง data type แบบเดียวกัน เราสามารถนำข้อมูลมารวมกันในเชิงบรรทัด ด้วยคำสั่ง SQL UNION statement โดยข้อมูลที่เลือกมาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ จำนวน column ที่เลือกมาเท่ากัน จำนวน column expression ที่เท่ากัน มี data type ทั้งหมดชนิดเดียวกัน จัดเรียง column ในรูปแบบเดียวกัน รูปแบบ (Syntax) SELECT column1 [, column2…