saixiii.com
Database SQL - RIGHT JOIN คือ สร้างความสัมพันธ์ 2 table โดยใช้ table ขวาเป็นหลัก - Saixiii
Database SQL – RIGHT JOIN จากบทความ เรื่อง SQL JOIN statement โดยปกติจะใช้สร้างความสัมพันธ์ของ column ระหว่าง table ที่เหมือนกัน ซึ่ง SQL RIGHT JOIN ก็เช่นกัน แต่จะอาศัย table ด้านขวา หรือ table สอง เป็นข้อมูลหลัก โดยข้อมูลบรรทัดที่ table ขวามี แต่ table ซ้ายไม่มี จะถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ได้ด้วย โดยข้อมูลใหม่ที่ว่าจะมีแค่ข้อมูลจาก table ขวาเท่านั้นส่วน column ที่เกิดจาก table ซ้าย จะมีค่าเป็น NULL เพราะไม่มีข้อมูล แต่สำหรับบรรทัดที่มีเฉพาะ table ซ้าย แต่ไม่มีใน table ขวาจะถือว่าไม่เป็นข้อมูลใหม่ ซึ่งหลักการจะสลับกับ SQL LEFT JOIN เราสามารถเรียกอีกอย่างว่า “RIGHT…