saixiii.com
Database SQL - LEFT JOIN คือ สร้างความสัมพันธ์ 2 table โดยใช้ table ซ้ายเป็นหลัก - Saixiii
Database SQL – LEFT JOIN จากบทความ เรื่อง SQL JOIN statement โดยปกติจะใช้สร้างความสัมพันธ์ของ column ระหว่าง table ที่เหมือนกัน ซึ่ง SQL LEFT JOIN ก็เช่นกัน แต่จะอาศัย table ด้านซ้าย หรือ table แรก เป็นข้อมูลตั้งต้นหลัก โดยข้อมูลบรรทัดที่ table ซ้ายมี แต่ table ขวา ไม่มี จะถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ได้ด้วย โดยข้อมูลใหม่ที่ว่าจะมีแค่ข้อมูลจาก table ซ้ายเท่านั้นส่วน column ที่เกิดจาก table ขวา จะมีค่าเป็น NULL เพราะไม่มีข้อมูล แต่สำหรับบรรทัดที่มีเฉพาะ table ขวา แต่ไม่มีใน table ซ้าย จะถือว่าไม่เป็นข้อมูลใหม่ เราสามารถเรียกอีกอย่างว่า “LEFT OUTER JOIN”…