saixiii.com
Database SQL - CROSS JOIN คือ การสร้างความสัมพันธ์ - Saixiii
Database SQL – CROSS JOIN จากบทความ เรื่อง SQL JOIN statement โดยปกติจะใช้สร้างความสัมพันธ์ของ column ระหว่าง table ที่เหมือนกัน แต่สำหนับ SQL CROSS JOIN หรือ SQL CARTESIAN JOIN จำสร้างความสัมพันธ์แบบ ALL TO ALL คือ ข้อมูลทุกบรรทัดใน table ซ้าย จะเชื่อมต่อกับ ข้อมูลทุกบรรทัดของ table ขวา เราเรียกอีกอย่างว่า “SQL CARTESIAN JOIN” จำนวนข้อมูลผลลัพธ์ = (จำนวนบรรทัดข้อมูล table ซ้าย x จำนวนบรรทัดข้อมูล table ขวา) รูปแบบ (Syntax) SELECT table1.column1, table2.column2... FROM table1, table2…