saixiii.com
Database SQL - ALTER TABLE คือ คำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อมูล column ใน table - Saixiii
Database SQL – ALTER TABLE หลังจากที่เราได้สร้าง table จากคำสั่ง SQL Create table เรียบร้อยแล้ว บางครั้งเราอาจะต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ table เช่น เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขข้อมูล column บน table ที่ได้สร้างไปแล้ว เราจะใช้คำสั่ง SQL ALTER TABLE ในการแก้ไขโครงสร้าง รวมถึงการเพิ่ม หรือ ลบ Constraint บน table ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน รูปแบบ (Syntax) 1. เพิ่ม column (Add Column) ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype; 2. ลบ column (Drop Column) ALTER TABLE…