saixiii.com
Database SQL - Alias Syntax คือ การตั้งนามแฝงให้กับ table หรือ column - Saixiii
Database SQL – Alias Syntax การดึงข้อมูลด้วย SQL Select หลายครั้งที่พบว่าชื่อ column หรือ table ที่มีความคล้ายกันอาจะทำให้สับสนได้ การใช้ SQL Alias เราสามารถเปลี่ยนชื่อเรียก table หรือ column เป็นชื่ออื่นที่เราต้องการได้ชั่วคราว โดยไปกระทบกับ user คนอื่นที่ใช้งานฐานข้อมูล หรือ database เดียวกัน รูปแบบ (Syntax) เราใช้ keyword “AS” ในการกำหนด Alias Alias table SELECT column1, column2.... FROM table_name AS alias_name WHERE [condition]; Alias column SELECT column_name AS alias_name FROM table_name WHERE [condition];…