sagajet.com
November Events Calendar
Karatsu Kunchi When: November 2, 19:30 to 22:00; 3, 9:30 to 16:30; 4, 10:00 to 17:30 Where: Downtown Karatsu Website Saga International Balloon Fiesta When: November 1 to 5 Where: Around Balloon Sa…