safavico.com
تله آبگیر | رطوبت گیر هوای کمپرسور | water separator
تله آبگیر ( Water Separator ) برای حذف قطرات درشت آب بعد از مخزن کمپرسور تله آبگیر نصب می شود. تله آبکیر بر اثر فرایند گریز از مرکز قطرات درشت آب را هوای کمپرسور جدا می کند. هنگام ورود هوا به تله آبگیر ، هوا با یک سری پره فرفره ای شکل برخورد می کند …