saasha.net
Umhlaba onenkululeko kuncike ezinguqukweni zabezinyunyuna zohwebo – WSF Leaflet, Zulu, undated
Click here for PDF Siphikisa uhlelo lwe-capitalism kanye nabaqashi Umzabalazo wabasebenzi abamnyama e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism. I-capitalism uhlelo l…