saaimmoosa.com
Fvm Rayyithun Beynun vaney Raiygirumuge Massala ah Hahlleh ! Kulhi Tharaqee kurumeh Noon ! – ACC
ފުުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 63 އިންސައްތަ ރައްޔިތުން، ދެކޭ ގޮތުގައި، އެ ރަށަށް އެންމެ މުހިންމުކަން ދޭންވީ، ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކަމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ( އ…