saaimmoosa.com
Social media thereygai Zuvaanun Hahdhun Nettifai !
އިޖްތިމާއީ ވިއުގަ ތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުން ވަނީ ހައްދުން ނެއްޓިފައި އެވެ. ރޭގައި ރަޙްމަތްތެރިޔަކާއި އެކު ކޮފީ އަކަށް އެރިޔަސް އަހަރެމެން ޖެހެގެން ހުރި ރަޙްމަތެރިޔާ އާއި މުމާމަލާތު …