s4-experts.com
SAP ERP WM Tabellen
SAP-WM – Anwendungstabellen LTBK – TranportbedarfskopfLTBP – TransportbedarfspositionLTAK – TransportauftragskopfLTAP – TransportauftragspositionLQUA – LagerquantsLINK – Inventurbelegkopf im LVSLIN…