ruthumana.com
ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ: ಸೂಡಾನಿ ಫ್ರಮ್ ನೈಜಿರಿಯಾ
ಇದನ್ನೊಂದು ಶುದ್ದ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾದ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ವಸ್ತು ನಿಷ್ಟವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬೌದ್ದಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ’ಸೂಡಾನಿ ಫ್ರಮ್ ನ…