runamukacres.com
Harvesting garlic
Harvesting garlic for the first time at the Runamuk farm.