rtvpendimi.com
PSE SHIJAT NUK I EMËRTOJNË FËMITË ME EMRIN EBU BEKR?! - Rtv Pendimi
Ka përmendur Ebul Ferexh El Esfahani në “Mukatil Et Talibin” , El Erbeli në “Keshful Gummeh”, si dhe El Mexhlisi në “Xhelaul Ujun”, se Ebu Bekr Ibnu Ali Ibnu Ebi Talibi ishte nga ata të cilët ishin vrarë në luftën e Kerbelasë, se bashku me vëllan e tij Husejnin Allahu...