rsmok.wordpress.com
પુનઃ મિલન !
પુનઃ મિલન ! “ વિહાર દેવડીયા અને વાસંતી દેવડીયા તમે લોકોએ એક બીજા માટે કરેલી દલીલો, આક્ષેપો અને આરોપોને ધ્યાનમાં લઇને કોર્ટ, એ નિર્ણય પર આવી છે કે…. ” જજ એટલું બોલ્યા કે રીશેષ માટેની બેલ વાગી.…