roywj.com
The Heart Sutra
bō rě bō luó mì duō xīn jīng 般 若 波 罗 蜜 多 心 经 guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí, zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, 观 自 在 菩 萨, 行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时, 照 见 五 蕴 皆 …