rokida.com
طوفان خورشیدی چه تأثیری بر زمین و منظومه شمسی دارد؟ - روکیدا
احتمالا اصطلاح باد خورشیدی به گوشتان خورده است. باد های خورشیدی هم برای انسان ها خطرناک هستند و هم در عین حال از حیات کره زمین محافظت می کنند.