robertocarta.wordpress.com
Santu Istèvene: sìmbulu de sa Sardigna chi sos sardos non connoschent!
In Òschiri b’at un’altare in sa roca, li narant s’altare de Santu Istèvene. S’agatat in intro unu situ mannu meda, in ue b’at preistòricu, b’at bizantinu, b&#821…