rnp-f.org
RNP-F o lenjinističkom shvatanju patriotizma
»Da li je osećanje nacionalnog ponosa strano nama, velikim ruskim klasno svesnim proleterima? Naravno da nije! Volimo naš jezik i zemlju, a naš najveći trud je usmeren ka uzdizanju njenih radnih masa n…