riyogems.wordpress.com
Multi stone Bangle, Multi Bangle, Copper Bangle, Women Bangle, Bangles, Spoon Bangle, GPBMUL-52040
29.99 USD, by RiyoGems via Etsy