riyogems.wordpress.com
Rose Quartz Gemstone, Faceted cut, Round Shape, 1 Pc, Natural Rose Quartz, 10×10 mm, gemstone tools, Round Rose Quartz, Meditation
2.99 USD, by RiyoGems via Etsy